🙏//kim khuyên//🙏 GIẢNG XƯA, tiếp theo, sấm giảng người đời , của Sư Vải Bán khoai, rất hay,

Tu hành nhơn đức thì hơn,thay hồn đổi xác nhờ ơn cưủ trùng

🙏//kim khuyên//🙏 GIẢNG XƯA, tiếp theo, sấm giảng người đời , của Sư Vải Bán khoai, rất hay,

🙏//kim khuyên//🙏 GIẢNG XƯA, tiếp theo, sấm giảng người đời , của Sư Vải Bán khoai, rất hay,

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.