ជីវិតថ្លៃថ្នូរ | សាន សុជា =========================================== សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្តឹងដើម្បីទទួលបានស្តាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត San Sochea | ជីវិតថ្លៃថ្នូរ | សាន សុជា Nguồn: XanhXam.com.

Read More

មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្បិតមានជំងឺ | San Sochea Official ————– Website: http://www.sansochea.org Facebook: http://www.fb.com/www.sansochea.org YouTube: https://www.youtube.com/sansocheaofficials មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ——————————————- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: http://bit.ly/2lChN50 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ http://bit.ly/2m4FiUu 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ http://bit.ly/2lHOhec 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: http://bit.ly/2k8V5B2 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី:

Read More