Hướng Dẫn giải bài tập Cơ Học Đất Chương 1 (Video1)

CƠ HỌC ĐẤT
1) Đề cương môn học cơ học đất: https://drive.google.com/open?id=1D3joch3WwUBT1iA6OyhW8TotmHq91k5j
2) Đề cương ôn tập cơ học đất: https://drive.google.com/open?id=1VLiCgpHBmPguoACA4KIFYxUy53aRvNUC
3)Giáo trình chính cơ học đất: https://drive.google.com/file/d/1eoqQsTAhWQJL-Z-s7eu8TzpFdioIee6i/view?usp=sharing
4) Bài giảng online chương 1. Tính chất vật lý của đất: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVVAPHSLpc-t-m6tWnvfqWvG
5) Bài giảng online chương 2. Ứng suất trong đất: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVX-jUz7CbfLZmTqxHgcqHi1
6) Bài giảng online chương 3. Thấm và Biến dạng của đất: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVWM3dEjpDXydWQsXlUknGvZ
7) Bài giảng online chương 4. Cường độ chống cắt của đất: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVUwfJxghv_p_LQPR-qb-Kig
8) Bài giảng online chương 5. Sức chịu tải của nền đất: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVU2QMURKlZVR2fm7vjnrCJP
9) Bài giảng online chương 6. Ổn định của mái dốc: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVU3lRm5OR9Y3xT3G7WtB2TN
10) Bài giảng online chương 7. Áp lực đất lên tường chắn: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVXIS2XBeRJWBpQ5Y0EK2DOJ
11) Hướng dẫn bài tập lớn(Bài tập chuyên đề) Cơ học đất: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVV8dXMJS4dYxEJmGtdRrrwi
THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
12) Bài giảng online thực tập địa chất công trình: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVVv043jJfritIN-fAVYgKxr
TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN – LUẬN VĂN
13) Hướng dẫn trình bày đồ án – luận văn – Bài tập lớn: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rGlC9TDWVWxhWqWv27MreOV-2HgGeR8
PHẦN MỀM
14) Phần mềm GeoSlope 2018 R2: https://drive.google.com/file/d/1y9VI0vgstIhPaeAIx5LeB-XjUxujO7yx/view?usp=sharing
15)Link tải Máy tính Casio 570Plus
https://drive.google.com/file/d/1KX4_czeM12Q3ftJugSm5wceqqvpHGuCQ/view?usp=sharing
16) Phần mềm gõ công thức Mathtype 2020: https://drive.google.com/file/d/1-8EbmF804to7k9qmdYoDbhx5F1epkKjK/view?usp=sharing

Hướng Dẫn giải bài tập Cơ Học Đất Chương 1 (Video1)

Hướng Dẫn giải bài tập Cơ Học Đất Chương 1 (Video1)

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.